รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
1906-1773 วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education 41 32 27 0 3 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 10 + 3 = 13

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 27 + 32 = 59

Thai Journal Impact Factors = 13 / 59 = 0.22