รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
1906-0432 วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร / RMUTP Research Journal 32 30 30 1 1 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 3 + 1 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 30 + 30 = 60

Thai Journal Impact Factors = 4 / 60 = 0.067