รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
1905-9450 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education 21 22 26 0 1 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 8 + 1 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 26 + 22 = 48

Thai Journal Impact Factors = 9 / 48 = 0.188