รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
1905-7164 วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University 22 21 24 2 2 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 3 + 2 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 24 + 21 = 45

Thai Journal Impact Factors = 5 / 45 = 0.111