รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อการ / วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อการ
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
1905-3746 วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อการ / วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อการ 23 16 15 0 1 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 0 + 1 = 1

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 15 + 16 = 31

Thai Journal Impact Factors = 1 / 31 = 0.032