รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ / TLA Research Journal (Thai Library Association)
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
1905-0793 วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ / TLA Research Journal (Thai Library Association) 15 14 15 1 0 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 4 + 0 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 15 + 14 = 29

Thai Journal Impact Factors = 4 / 29 = 0.138