รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
1685-3954 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education 80 76 73 0 22 20

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 20 + 22 = 42

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 73 + 76 = 149

Thai Journal Impact Factors = 42 / 149 = 0.282