รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
1685-2699 วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0 38 32 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 32 + 38 = 70

Thai Journal Impact Factors = 0 / 70 = 0