รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
1513-5217 วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses 44 30 34 18 26 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 10 + 26 = 36

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 34 + 30 = 64

Thai Journal Impact Factors = 36 / 64 = 0.563