รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
0858-3080 วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing 16 16 15 0 0 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 3 + 0 = 3

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 15 + 16 = 31

Thai Journal Impact Factors = 3 / 31 = 0.097