รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
0857-8052 รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal 31 29 35 3 3 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 9 + 3 = 12

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 35 + 29 = 64

Thai Journal Impact Factors = 12 / 64 = 0.188