รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
0125-8885 วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science 36 26 41 0 5 17

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 17 + 5 = 22

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 41 + 26 = 67

Thai Journal Impact Factors = 22 / 67 = 0.328