รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
0125-8435 สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal 32 32 30 1 1 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 10 + 1 = 11

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 30 + 32 = 62

Thai Journal Impact Factors = 11 / 62 = 0.177