รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ / Kasetsart Journal (Social Sciences)
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
0125-8370 วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ / Kasetsart Journal (Social Sciences) 48 41 44 0 4 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 6 + 4 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 44 + 41 = 85

Thai Journal Impact Factors = 10 / 85 = 0.118