รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารบรรณศาสตร์ มศว / Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
0125-2836 วารสารบรรณศาสตร์ มศว / Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University 19 19 16 1 2 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 3 + 2 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 16 + 19 = 35

Thai Journal Impact Factors = 5 / 35 = 0.143