รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
0125-278X วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal 34 36 28 0 5 12

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 12 + 5 = 17

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 28 + 36 = 64

Thai Journal Impact Factors = 17 / 64 = 0.266