รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
0125-1678 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health 18 25 28 1 7 13

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 13 + 7 = 20

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 28 + 25 = 53

Thai Journal Impact Factors = 20 / 53 = 0.377