รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
1906-5981 วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / Princess of Naradhiwas University Journal 28 28 28 0 6 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 4 + 6 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 28 + 28 = 56

Thai Journal Impact Factors = 10 / 56 = 0.179