รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
1906-2605 วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal 68 47 28 1 10 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 3 + 10 = 13

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 28 + 47 = 75

Thai Journal Impact Factors = 13 / 75 = 0.173