รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
1905-9450 วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา / Journal of Industrial Education 22 26 34 0 2 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 4 + 2 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 34 + 26 = 60

Thai Journal Impact Factors = 6 / 60 = 0.1