รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
1905-7393 วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง / Journal of Fisheries Technology Research 21 23 24 0 3 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 3 + 3 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 24 + 23 = 47

Thai Journal Impact Factors = 6 / 47 = 0.128