รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง / Journal of Architectural/Planning Research and Studies
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
1905-2022 วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง / Journal of Architectural/Planning Research and Studies 18 18 20 0 5 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 2 + 5 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 20 + 18 = 38

Thai Journal Impact Factors = 7 / 38 = 0.184