รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
1686-1442 วารสารพฤติกรรมศาสตร์ / Journal of Behavioral Science 19 14 17 0 9 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 10 + 9 = 19

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 17 + 14 = 31

Thai Journal Impact Factors = 19 / 31 = 0.613