รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย / Thai Society of Agricultural Engineering Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
1685-408X วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย / Thai Society of Agricultural Engineering Journal 9 9 11 1 6 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 0 + 6 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 11 + 9 = 20

Thai Journal Impact Factors = 6 / 20 = 0.3