รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
1685-3954 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education 76 73 51 0 7 23

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 23 + 7 = 30

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 51 + 73 = 124

Thai Journal Impact Factors = 30 / 124 = 0.242