รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
0859-497X วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย / Journal of Mental Health of Thailand 20 19 17 3 1 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 5 + 1 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 17 + 19 = 36

Thai Journal Impact Factors = 6 / 36 = 0.167