รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
0858-4923 วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science 130 109 133 0 7 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 9 + 7 = 16

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 133 + 109 = 242

Thai Journal Impact Factors = 16 / 242 = 0.066