รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
0858-2297 วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. / KKU. Veterinary Journal 24 18 23 1 3 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 3 + 3 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 23 + 18 = 41

Thai Journal Impact Factors = 6 / 41 = 0.146