รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
0857-8052 รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal 29 35 31 2 4 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 8 + 4 = 12

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 31 + 35 = 66

Thai Journal Impact Factors = 12 / 66 = 0.182