รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
0857-4553 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health 29 29 53 0 7 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 6 + 7 = 13

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 53 + 29 = 82

Thai Journal Impact Factors = 13 / 82 = 0.159