รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
0125-8885 วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science 26 41 36 2 4 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 10 + 4 = 14

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 36 + 41 = 77

Thai Journal Impact Factors = 14 / 77 = 0.182