รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
0125-7021 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health 55 40 40 10 20 24

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 24 + 20 = 44

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 40 + 40 = 80

Thai Journal Impact Factors = 44 / 80 = 0.55