รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
0125-3689 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ / NIDA Development Journal 34 31 32 1 2 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 5 + 2 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 32 + 31 = 63

Thai Journal Impact Factors = 7 / 63 = 0.111