รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Songklanakarin Journal of Science and Technology / Songklanakarin Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
0125-3395 Songklanakarin Journal of Science and Technology / Songklanakarin Journal of Science and Technology 90 90 85 2 7 12

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 12 + 7 = 19

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 85 + 90 = 175

Thai Journal Impact Factors = 19 / 175 = 0.109