รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
0125-278X วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. / KMUTT Research and Development Journal 36 28 25 1 3 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 7 + 3 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 25 + 28 = 53

Thai Journal Impact Factors = 10 / 53 = 0.189