รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
0125-1678 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health 25 28 31 3 6 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 7 + 6 = 13

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 31 + 28 = 59

Thai Journal Impact Factors = 13 / 59 = 0.22