รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
ศิลปากร / Silpakorn Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
0125-0531 ศิลปากร / Silpakorn Journal 59 51 47 0 2 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 3 + 2 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 47 + 51 = 98

Thai Journal Impact Factors = 5 / 98 = 0.051