รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
0125-0507 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal 31 44 45 0 11 13

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 13 + 11 = 24

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 45 + 44 = 89

Thai Journal Impact Factors = 24 / 89 = 0.27