รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Kasetsart Journal (Natural Science) / Kasetsart Journal (Natural Science)
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2555
issn ชื่อวารสาร ปี 2555 ปี2554 ปี2553 บทความปี
2555
บทความปี
2554
บทความปี
2553
0075-5192 Kasetsart Journal (Natural Science) / Kasetsart Journal (Natural Science) 90 120 130 2 8 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2555

จำนวนครั้งที่บทความปี 2553 และ 2554 ถูกอ้างอิงในปี 2555 = 10 + 8 = 18

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2553 และ 2554 = 130 + 120 = 250

Thai Journal Impact Factors = 18 / 250 = 0.072