รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2554
issn ชื่อวารสาร ปี 2554 ปี2553 ปี2552 บทความปี
2554
บทความปี
2553
บทความปี
2552
1685-3954 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education 73 51 62 0 0 22

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2554

จำนวนครั้งที่บทความปี 2552 และ 2553 ถูกอ้างอิงในปี 2554 = 22 + 0 = 22

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2552 และ 2553 = 62 + 51 = 113

Thai Journal Impact Factors = 22 / 113 = 0.195