รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2554
issn ชื่อวารสาร ปี 2554 ปี2553 ปี2552 บทความปี
2554
บทความปี
2553
บทความปี
2552
1513-7430 วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ / Journal of Sports Science and Health 37 30 26 1 7 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2554

จำนวนครั้งที่บทความปี 2552 และ 2553 ถูกอ้างอิงในปี 2554 = 3 + 7 = 10

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2552 และ 2553 = 26 + 30 = 56

Thai Journal Impact Factors = 10 / 56 = 0.179