รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2554
issn ชื่อวารสาร ปี 2554 ปี2553 ปี2552 บทความปี
2554
บทความปี
2553
บทความปี
2552
1513-4563 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 8 0 8 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2554

จำนวนครั้งที่บทความปี 2552 และ 2553 ถูกอ้างอิงในปี 2554 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2552 และ 2553 = 8 + 0 = 8

Thai Journal Impact Factors = 0 / 8 = 0