รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2554
issn ชื่อวารสาร ปี 2554 ปี2553 ปี2552 บทความปี
2554
บทความปี
2553
บทความปี
2552
0858-9437 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research 49 58 61 3 12 14

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2554

จำนวนครั้งที่บทความปี 2552 และ 2553 ถูกอ้างอิงในปี 2554 = 14 + 12 = 26

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2552 และ 2553 = 61 + 58 = 119

Thai Journal Impact Factors = 26 / 119 = 0.218