รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ / Applied Economics Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2554
issn ชื่อวารสาร ปี 2554 ปี2553 ปี2552 บทความปี
2554
บทความปี
2553
บทความปี
2552
0858-9291 วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ / Applied Economics Journal 10 12 12 0 1 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2554

จำนวนครั้งที่บทความปี 2552 และ 2553 ถูกอ้างอิงในปี 2554 = 3 + 1 = 4

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2552 และ 2553 = 12 + 12 = 24

Thai Journal Impact Factors = 4 / 24 = 0.167