รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2554
issn ชื่อวารสาร ปี 2554 ปี2553 ปี2552 บทความปี
2554
บทความปี
2553
บทความปี
2552
0858-4923 วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science 109 133 100 2 2 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2554

จำนวนครั้งที่บทความปี 2552 และ 2553 ถูกอ้างอิงในปี 2554 = 10 + 2 = 12

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2552 และ 2553 = 100 + 133 = 233

Thai Journal Impact Factors = 12 / 233 = 0.052