รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2554
issn ชื่อวารสาร ปี 2554 ปี2553 ปี2552 บทความปี
2554
บทความปี
2553
บทความปี
2552
0857-8052 รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal 35 31 31 3 2 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2554

จำนวนครั้งที่บทความปี 2552 และ 2553 ถูกอ้างอิงในปี 2554 = 9 + 2 = 11

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2552 และ 2553 = 31 + 31 = 62

Thai Journal Impact Factors = 11 / 62 = 0.177