รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts Institute of Technology North Bangkok
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2554
issn ชื่อวารสาร ปี 2554 ปี2553 ปี2552 บทความปี
2554
บทความปี
2553
บทความปี
2552
0857-684x วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts Institute of Technology North Bangkok 74 72 52 4 1 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2554

จำนวนครั้งที่บทความปี 2552 และ 2553 ถูกอ้างอิงในปี 2554 = 5 + 1 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2552 และ 2553 = 52 + 72 = 124

Thai Journal Impact Factors = 6 / 124 = 0.048