รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2554
issn ชื่อวารสาร ปี 2554 ปี2553 ปี2552 บทความปี
2554
บทความปี
2553
บทความปี
2552
0125-8435 สงขลานครินทร์เวชสาร / Songklanagarind Medical Journal 30 36 45 0 3 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2554

จำนวนครั้งที่บทความปี 2552 และ 2553 ถูกอ้างอิงในปี 2554 = 5 + 3 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2552 และ 2553 = 45 + 36 = 81

Thai Journal Impact Factors = 8 / 81 = 0.099