รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ / Kasetsart Journal (Social Sciences)
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2554
issn ชื่อวารสาร ปี 2554 ปี2553 ปี2552 บทความปี
2554
บทความปี
2553
บทความปี
2552
0125-8370 วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ / Kasetsart Journal (Social Sciences) 44 41 31 0 3 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2554

จำนวนครั้งที่บทความปี 2552 และ 2553 ถูกอ้างอิงในปี 2554 = 4 + 3 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2552 และ 2553 = 31 + 41 = 72

Thai Journal Impact Factors = 7 / 72 = 0.097