รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเมืองโบราณ / Muang Boran Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2554
issn ชื่อวารสาร ปี 2554 ปี2553 ปี2552 บทความปี
2554
บทความปี
2553
บทความปี
2552
0125-426X วารสารเมืองโบราณ / Muang Boran Journal 69 45 48 0 1 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2554

จำนวนครั้งที่บทความปี 2552 และ 2553 ถูกอ้างอิงในปี 2554 = 4 + 1 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2552 และ 2553 = 48 + 45 = 93

Thai Journal Impact Factors = 5 / 93 = 0.054